Ik wil jou en jij mij?

RESERVATIE

TELEFONISCH

Ik ben 6/7 beschikbaar van 9 tot 24 uur, ook weekends en feestdagen.
Je kan telefonisch reserveren .

Ontvangst

Privé-ontvangst bij mij in Olen of op hotel.
Bel me vanaf 8 uur, minstens één uur vooraf.
Anoniem  wordt nooit beantwoord.
Reken bij mij af cash en binnenkort met bankkaart

  

Escort

Je kan me bellen  om een afspraak te maken om naar jou toe te komen.

ONLINE

Ontvangst

Privé-ontvangst  bij mij in Olen reserveren kan je via onderstaande formulier

Escort

Escort bij jouw thuis, op hotel, op kantoor: reserveren kan via het onderstaande formulier

Bel me of vul het reservatie formulier in en reken direct af met bank- of creditcard.

Bij ontvangst van je reservatie mail ik je direct om onze date te bevestigen.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publicly accessible. Please do not delete this page 🙂 .

Spijtig genoeg heb je de bestelling geannuleerd.

Afhaling

De bestelde goederen kunnen worden afgehaald bij ons, Lichtaartseweg 180 bus G
2250 Olen (België), op afspraak. De afhaling dient te gebeuren binnen een termijn van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de bestelling. Indien de goederen niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, wordt de bestelling geannuleerd.

Verzending

De levering van goederen zal, onder voorbehoud van beschikbaarheid en vertragingen veroorzaakt door derden, plaatsvinden binnen de 7 werkdagen.

Retour

De bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst retour worden gezonden.
De kosten voor het terugzenden zijn voor de rekening van de verzender.
De goederen dienen onbeschadigd en in de orginele verpakking worden teruggezonden
Vul dit retour document in en voeg het bij de retour.
Alle geretourneerde goederen worden volledig terugbetaald.

Woont u in de buurt? Dan kan u het ook binnenbrengen. (Lichtaartseweg 180 bus G,
2250 Olen, België).

RETOUR DOCUMENT

Afhaling

De bestelde goederen kunnen worden afgehaald bij ons, Lichtaartseweg 180 bus G
2250 Olen (België), op afspraak. De afhaling dient te gebeuren binnen een termijn van 10 kalenderdagen, te rekenen vanaf de bestelling. Indien de goederen niet binnen de gestelde termijn worden afgehaald, wordt de bestelling geannuleerd.

Verzending

De levering van goederen zal, onder voorbehoud van beschikbaarheid en vertragingen veroorzaakt door derden, plaatsvinden binnen de 7 werkdagen.

Retour

De bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst retour worden gezonden.
De kosten voor het terugzenden zijn voor de rekening van de verzender.
De goederen dienen onbeschadigd en in de orginele verpakking worden teruggezonden
Vul dit retour document in en voeg het bij de retour.
Alle geretourneerde goederen worden volledig terugbetaald.

Woont u in de buurt? Dan kan u het ook binnenbrengen. (Lichtaartseweg 180 bus G,
2250 Olen, België).

RETOUR DOCUMENT

Hartelijk dank voor uw betaling. Uw transactie is voltooid en u ontvangt per e-mail een ontvangstbewijs. Log in op uw PayPal-rekening om de transactiegegevens te bekijken.

Here you can find more information about myself and what i can do for you.
Do you want to know more or do you have a question click on contact  in the menu.

Want to know more about me?

Below facts about myself and my body:
Orientation: Bisexual
Ethnicity: Mixed
Languages: Dutch, German, English
Age: 30 years
Length: 173cm
Weight: 56kg
Shoe size: 36
Hair color: black
Eye color: gray
Lips: sultry lips
Intimate haircut: shaved
Cup size: F
Tattoos: Yes
Piercing: Yes

What can i do for you?

I do both luxury escort, private sessions or massage only.

During our time together a lot is possible and everything is negotiable but quality has its price.

Also women and couples are welcome.

To accompany you on a business dinner, trip, sauna visit, couples club, ... and many other possibilities belong to the things that I can do for you.

I am also into Soft SM.

I love sex very much and together with you I want to reach a climax never to forget where discretion and hygiene are very important.

What are the prices?

Escort 250 euros per hour
Night from 8h = 1800 euros
Night from 12h = 2400 euro
Night from 16h = 3500 euro
Weekend = 5000 euros

Travel to your home or abroad are negotiable

Distances beyond Antwerp are only possible from 2h escort

Extras
Tongue kisses 35 euros
Cum in the mouth 100 euros
Anal 550 euros
Golden shower 30 euro

Massage 30 minutes 150 euros
Massage body to body 45 minutes 175 euros

Private 200 euros per hour
Showering is possible for 20 euros
Soft drinks available 5 euros

Prices are inclusive VAT

ACTION

If you bring on a new customer, you will receive a 50 euro discount on your visit provided you can prove the recommendation of the new customer

When am i available?

I am available every day except on Monday.

Roleplays are possible.

The following role plays are possible:

Director
Angry stepmother
Nurse
Policewoman

Do you have other interests please let me know so we can discuss what is possible.

Chatroom access

The chat room is only visible to those who register. Go via login and then register.

Below you can admire some pictures

More information

If you want more information send me a mail or fill in the contact form below and then I answer asap.

You can also call me on the number +32 496 98 42 25

Gabrieela

Top High Class Luxe Escort

NEW: Skype webcam sessions

Welcome to the site of Queen of the Escort

Hi, my name is Gabrieela. I am a passionate, sensual lady who pampers you from head to toe, putting discretion and hygiene at first. 

Look at my information page to learn more about me as a luxury escort.
On the portfolio page you can admire my pictures.

Register for free via the login menu and you will get access to my chat room.

I can be contacted day and night directly via the chat function that appears at the bottom right when you access the website.

Have fun and I hope to hear from you soon.

ACTION: if you bring on a new customer, you will receive a 50 euro discount when you visit me, provided that you prove the recommendation to the new customer.

ATTENTION: when you order an escort I ask for an advance payment because I have often stood in front of a closed door and my transport also costs money.

So if you want to make a reservation i ask €50 advance payment that can be paid via my webshop or via Paypal link and this is completely safe.

Queen of the Escort

PLEASE NOTE: access to this site is only for 18+

New: skype webcam session possible.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, en leveringen door Gräfe Antoinetta, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien er, uitdrukkelijk en schriftelijk, bijzondere voorwaarden worden opgenomen in een offerte of overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de offerte of overeenkomst, hebben de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang.

De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt door de koper aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 2: Offertes:
Alle offertes van Gräfe Antoinetta zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts gelden gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de offertedatum, en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.

Artikel 3: Prijzen: Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van Gräfe Antoinetta. Alle prijzen zijn per eenheid of per fles, inclusief BTW uitgedrukt, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Leveringstermijnen: De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden Gräfe Antoinetta niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding. De opgegeven leveringstermijnen kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud: De door Gräfe Antoinetta geleverde goederen blijven eigendom van Gräfe Antoinetta tot de volledige betaling van de goederen. Gräfe Antoinetta heeft het recht van de koper zekerheid te eisen ten aanzien van de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van Gräfe Antoinetta.

Indien de koper in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft Gräfe Antoinetta het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen lastens de koper en de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.

Artikel 5: Overmacht of toeval: In geval van overmacht of toeval bevrijdt Gräfe Antoinetta zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Gräfe Antoinetta en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de koper gehouden tot betaling van het uitgevoerde/geleverde, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Levering: De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en geschiedt  met bijkomende vergoeding als volgt:

Voor leveringen in België transport 15 euro BTW inclusief.
Voor leveringen in Nederland transport 20 euro BTW inclusief.

De leveringen vinden plaats op risico van de koper en de levering door Gräfe Antoinetta ontslaat de koper niet van deze risico’s.

Artikel 7: Annulatie: In het geval dat de koper een bestelling weigert of annuleert, behoudt Gräfe Antoinetta zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van Gräfe Antoinetta om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Artikel 8: Betaling:  Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar bij de levering. De plaats van betaling is op de zetel van Gräfe Antoinetta. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht van Gräfe Antoinetta om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

In de mate dat de koper de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Gräfe Antoinetta het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, en dit inzake de lopende overeenkomst, alsook alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt Gräfe Antoinetta zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

Artikel 9: Klachten en geschillen: Klachten i.v.m. de geleverde goederen, alsook betreffende de facturen, dienen om geldig te zijn, klaar en duidelijk te worden geformuleerd en per aangetekende brief te worden opgestuurd binnen de acht dagen naar Gräfe Antoinetta, te 2250 Olen (België), Lichtaartseweg 180 Bus G.

In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven, ook niet wanneer deze klachten tijdig werden geformuleerd, tot een opschorting van de betalingsverplichting in hoofde van de koper.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegdheid: Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van Gräfe Antoinetta zijn bevoegd, onverminderd het recht van Gräfe Antoinetta om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

Login

Register

A password will be sent to your email address.

To reset your password, please enter your email address or username below

Change your cover photo
Change your cover photo
Change your profile photo
180
This user account status is

Hieronder kan je een aantal afbeeldingen van me bewonderen.

Gabrieela

Top High Class Luxe Escort

NIEUW: vanaf nu Skype webcam sessies

Welkom op de site van Queen of the Escort

Hey mijn naam is Gabrieela. Ik ben een vurige, sensuele dame die u verwent van kop tot teen waarbij ik discretie en hygiëne hoog in het vaandel draag.

Kijk op informatie om meer over me te weten te komen over mij als luxe escorte en privé ontvangst.
Op de portfolio pagina kan je mijn afbeeldingen bewonderen.

Registreer je gratis via het login menu en dan krijg je toegang tot mijn chatroom.
Ik ben dag en nacht rechtstreeks bereikbaar via de chat functie die je rechts beneden ziet verschijnen.

Ik ben dag en nacht ben ik rechtstreeks bereikbaar via de chatfunctie.

Veel plezier en ik hoop meer van je te horen

ACTIE: brengt u een nieuwe klant aan dan krijg je 50 euro korting bij je bezoek mits het aantonen van nieuwe klant.

OPGELET: Voor een escort vraag ik een voorschot omdat ik al vaak voor een gesloten deur heb gestaan en mijn vervoer kost ook geld.

Dus wil je een afspraak met mij vraag ik €50 aan voorschot te storten via webshop of via deze Paypal link en dit volledig veilig.

Hier kan je meer informatie terugvinden over mezelf en wat mogelijk is.
Wil je nog meer te weten komen of heb je een vraag klik dan op contact.

Wil je meer weten over me?

Hieronder weetjes over mezelf en mijn lichaam:
Geaardheid: Biseksueel
Etniciteit: Gemengd
Talen: Nederlands
Leeftijd: 30 jaar
Lengte: 173cm
Gewicht: 56kg
Schoenmaat: 36
Haarkleur: zwart
Kleur ogen: grijs
Lippen: zwoele lippen
Intiem kapsel: geschoren
Cupmaat: F
Tattoos: Ja
Piercing: Ja

Wat is er mogelijk?

 Ik doe zowel luxe escort, privé ontvangst of alleen massage.
Tijdens ons samenzijn is veel mogelijk en alles bespreekbaar maar kwaliteit heeft zijn prijs.

Ook vrouwen en koppels zijn welkom bij me.

U vergezellen op een zakendiner, reis, saunabezoek, parenclub, ... en nog tal van mogelijkheden behoord tot de zaken die ik voor u kan doen.

Voor Soft SM ben ik ook te vinden.

Ik beleef graag sex en wil samen met u een hoogtepunt bereiken om nooit meer te vergeten waarbij discretie en hygiëne hoog in het vaandel staat.

Wat zijn de prijzen?

Escort 250 euro per uur
Nacht van 8u = 1800 euro
Nacht van 12u = 2400 euro
Nacht van 16u = 3500 euro
Weekend = 5000 euro

Reizen binnen- en buitenland bespreekbaar

Afstanden verder dan Antwerpen zijn enkel mogelijk vanaf 2u escort

Extra’s
Tongzoenen 35 euro
Klaarkomen in de mond 100 euro
Anaal 550 euro
Golden shower 30 euro

Massage 30 minuten 150 euro
Massage body to body 45 minuten 175 euro

Prive 200 euro per uur
Douchen kan ook 20 euro
Frisdrank verkrijgbaar 5 euro

Prijzen zijn BTW inclusief

ACTIE

Brengt u een nieuwe klant aan dan krijg je 50 euro korting bij je bezoek mits het aantonen van nieuwe klant

Wat zijn de tijden dat ik beschikbaar ben?

Ik ben alle dagen beschikbaar behalve op maandag dan kan je geen afspraak maken met me.

Rollenspellen zijn mogelijk.

De volgende rollenspellen zijn mogelijk:

  • Directrice
  • Boze stiefmoeder
  • Verpleegster
  • Politieagente

Heeft u andere interesses laat het mij weten om te kijken wat er mogelijk is.

Chatroom toegang.

De chatroom is enkel zichtbaar voor de personen die zich registreren. Ga via login en dan registreren.

Meer informatie

Wil je meer informatie geef me dan een berichtje en vul onderstaand contact formulier in en dan antwoord ik asap.

Je kan me ook bellen op het nummer +32 496 98 42 25

Queen of the Escort

LET OP: toegang tot deze site is enkel voor 18+

Nieuw: vanaf nu Skype webcammen mogelijk.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.queenoftheescort.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.